Zabezpiecz swoją firmę z audytem wewnętrznym ISO 27001.

Realizuj swoje cele biznesowe z pełnym zaufaniem, dzięki solidnym fundamentom bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

 

Kompleksowa ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem

Dokładna analiza wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa informacji Twojej firmy, obejmująca kwestie techniczne, organizacyjne i proceduralne.

Wykrywanie i wskazanie obszarów do poprawy

Precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych luk w SZBI i organizacji, które wymagają ulepszeń dla zapewnienia optymalnej ochrony informacji.

Zalecenia i plany działania

Opracowanie spersonalizowanych strategii usprawnień i działań korygujących, mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z normą ISO 27001.

Sprawdź czy usługa jest dla Ciebie

7 + 6 =

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych będzie Rafał Dobrosielski. Podane dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności. Wraz z wysłaniem formularza oświadczasz o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz że zgadzasz się na przesyłanie na wskazany przez Ciebie adres mailowy oraz numer telefonu, informacji handlowych i marketingowych

Korzyści z przeprowadzenia audytu wewnętrznego
ISO 27001 w Twojej firmie

Zwiększenie bezpieczeństwa informacji

Audyt ocenia i wzmacnia bezpieczeństwo informacji w firmie, minimalizując ryzyko wycieków i naruszeń danych po incydentach.

Optymalizacja procesów wewnętrznych

Audyt pomaga zidentyfikować
i usprawnić procesy wewnętrzne, zwiększając efektywność operacyjną
i redukując koszty.

Zapobieganie ryzykom prawnym i finansowym

Audyt pomaga uniknąć kosztów związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych, w tym kar finansowych i strat reputacyjnych.

 

Dostosowanie do zmieniającego się środowiska

Regularne audyty pozwalają na bieżące dostosowywanie się do nowych zagrożeń i wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Dostosowanie praktyk Twojej firmy do międzynarodowo uznanych standardów ISO 27001, podnosząc jej wiarygodność na rynku globalnym.

Zbudowanie zaufania u klientów i partnerów

Poprzez zaangażowanie firmy w stosowanie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Czym jest ISO 27001?  

ISO 27001 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji, który określa najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych i zarządzania ryzykiem. Jego głównym celem jest zapewnienie, że organizacje wdrożyły odpowiednie procedury i systemy, które chronią wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem czy zniszczeniem.

Audyt wewnętrzny ISO 27001 jest niezbędnym elementem w procesie zapewnienia, że organizacja skutecznie wciela w życie praktyki określone przez ten standard. Przeprowadzany przez niezależnych specjalistów, audyt ten dokładnie ocenia, czy zaimplementowane systemy bezpieczeństwa informacji są odpowiednie i skuteczne w ochronie przed zagrożeniami cyfrowymi.

Dlaczego Audyt Wewnętrzny ISO 27001 jest kluczowy
dla Twojego biznesu?
 

ISO 27001 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji, który określa najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych i zarządzania ryzykiem. Jego głównym celem jest zapewnienie, że organizacje wdrożyły odpowiednie procedury i systemy, które chronią wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem czy zniszczeniem.

Audyt wewnętrzny ISO 27001 jest niezbędnym elementem w procesie zapewnienia, że organizacja skutecznie wciela w życie praktyki określone przez ten standard. Przeprowadzany przez niezależnych specjalistów, audyt ten dokładnie ocenia, czy zaimplementowane systemy bezpieczeństwa informacji są odpowiednie i skuteczne w ochronie przed zagrożeniami cyfrowymi.

Zabezpiecz swoje informacje dzięki ISO 27001! Pobierz nasz przewodnik i zrozum, jak audyt wewnętrzny pomaga chronić Twoją firmę. Ułatwi Ci on również przedstawienie kluczowych informacji o audycie wewnętrznym ISO 27001 zarządowi firmy. Kliknij, pobierz i zadbaj o bezpieczeństwo informacji!

 1. Pobierz
 2. Audyt Wewnętrzny ISO 27001

Jakie korzyści zyskasz decydując się na przeprowadzenie Audytu Wewnętrznego ISO 27001 razem z Pushsec?

 • Neutralna i rzetelna ocena: Gwarantujemy obiektywną analizę, nieobciążoną relacjami między audytorem a audytowanym, zapewniając wiarygodne wyniki.
 • Stały rozwój kwalifikacji audytorów: Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści, którzy regularnie podnoszą swoje kompetencje, co jest ich głównym obszarem zawodowym.
 • Dostęp do specjalistycznego doradztwa: Oferujemy profesjonalne porady dotyczące implementacji rozwiązań zgodnych z normą ISO, pomagając w optymalizacji procesów.
 • Niższe koszty Wewnętrznego Audytu: Nasza usługa audytu jest opłacana tylko za wykonaną pracę, eliminując koszty związane z utrzymaniem wewnętrznych kompetencji audytora i niezrealizowanych zadań pracowniczych w czasie audytu.

Kilka słów o nas

PushSec – to miejsce, gdzie z pasją i zaangażowaniem pomagamy organizacjom w osiąganiu doskonałości operacyjnej. Naszą misją jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa informacji dla Twojej organizacji. Nasz zespół wyspecjalizowany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapewnia kompleksowe usługi zgodne z normą ISO 27001.

Dlaczego warto wybrać PushSec?
Oferujemy audyt zerowy, planowanie projektu, wdrożenie ISO 27001, audyt wewnętrzny, pomoc w audyt certyfikującym oraz po certyfikacji. Wartość naszych usług wyraża się nie tylko w bezpieczeństwie, ale także w elastyczności. Jesteśmy otwarci na współpracę i rozumiemy, że bezpieczeństwo to inwestycja. Dlatego oferujemy możliwość wykupienia naszych usług w częściach, dostosowanych do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji.

Proces Audytu Wewnętrznego ISO 27001

Działania podjęte przed audytem

Przed rozpoczęciem audytu wewnętrznego ISO 27001, niezbędne jest wykonanie szeregu przygotowań, aby zapewnić jego skuteczność i efektywność. Kluczowym elementem tych działań jest stworzenie planu audytu oraz spotkanie bądź spotkania organizowane między audytorem a pełnomocnikiem zarządu ds. bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzane są najpóźniej na 5 dni przed planowanym audytem. Mają na celu:

 • Zapewnienie dostępności audytowanych i zasobów: Jest to niezbędne, aby wszystkie kluczowe osoby i zasoby były dostępne w czasie audytu. Dostępność ta obejmuje zarówno osoby, jak i wszelkie niezbędne materiały, dokumenty czy systemy informatyczne.
 • Weryfikację zakresu audytu: Spotkanie to służy również do potwierdzenia i ewentualnego doprecyzowania zakresu audytu, opartego na wcześniej przygotowanym planie. Taki przegląd gwarantuje, że audyt będzie koncentrował się na odpowiednich obszarach i kwestiach.
 • Przekazanie raportu z poprzedniego audytu: Audytorzy muszą mieć dostęp do raportów z poprzednich audytów, co pozwala na ocenę postępu organizacji w zakresie zgodności z ISO 27001 oraz na identyfikację obszarów wymagających dalszych działań.
 • Przegląd planu audytu i dokumentacji: Spotkanie to jest również okazją do przeglądania i analizy związanej dokumentacji, w tym planu audytu, list kontrolnych i innych powiązanych dokumentów, co zapewnia, że audyt będzie przeprowadzony w sposób zorganizowany i kompleksowy.

Przestrzeganie tych kroków przed audytem jest kluczowe dla jego efektywnego przeprowadzenia, umożliwiając audytorom dokładne zrozumienie i ocenę systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji.

Spotkanie otwierające

Spotkanie otwierające, będące integralną częścią procesu audytu wewnętrznego ISO 27001, jest przeprowadzane przez audytora wewnętrznego. Spotkanie to odbywa się w dniu audytu lub w innym wcześniej ustalonym terminie. Jego główne cele i procedury obejmują:

 1. Rejestracja obecności: Audytor odnotowuje obecność wszystkich uczestników spotkania, w tym pełnomocnika zarządu ds. bezpieczeństwa informacji oraz kluczowego personelu.
 2. Przedstawienie zespołu audytowego: W przypadku, gdy audyt przeprowadzany jest przez zespół, audytor przedstawia siebie i członków zespołu audytującego, w celu zapewnienia przejrzystości i wzajemnego poznania.
 3. Omówienie zakresu i celów audytu: Audytor wyjaśnia zakres oraz główne cele przeprowadzanego audytu, zapewniając wszystkim uczestnikom jasne zrozumienie celów i oczekiwanych wyników.
 4. Opis procesu audytu: Szczegółowe omówienie procesu audytu, w tym metodologii, etapów i oczekiwanych działaniach.
 5. Przegląd rejestru niezgodności, działań korygujących i doskonalących: Audytor dokonuje przeglądu istotnych dokumentów, takich jak rejestr niezgodności i działań korygujących, aby zapewnić pełne zrozumienie dotychczasowych postępów i działań.
 6. Wyjaśnienie wątpliwości i odpowiedzi na pytania: Audytor udziela wyjaśnień dotyczących wszelkich niejasnych aspektów procesu audytu oraz odpowiada na pytania uczestników, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i przejrzystości całego procesu.
 7. Potwierdzenie daty i godziny spotkania zamykającego: Ustalenie i potwierdzenie terminu spotkania zamykającego audyt pozwala na odpowiednie zaplanowanie kolejnych etapów procesu audytowego.

Każdy z tych elementów jest kluczowy dla zapewnienia efektywnego i skutecznego przebiegu audytu, a spotkanie otwierające stanowi ważny moment w procesie budowania współpracy i zrozumienia między audytorem a audytowaną organizacją.

Przeprowadzenie audytu

Proces audytu wewnętrznego obejmuje szczegółową ocenę zaimplementowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), włączając w to analizę procedur operacyjnych i instrukcji, oraz ocenę ich zgodności z normą ISO 27001. Audytor korzysta z list kontrolnych do przeprowadzenia metodycznej analizy i ewaluacji SZBI.

Podczas audytu, audytor zbiera obiektywne dowody, wykorzystując metody takie jak rozmowy, analiza dokumentacji, obserwacja działań oraz warunków w obszarach objętych audytem. Wszystkie stwierdzone niezgodności i obszary możliwych ulepszeń muszą być dokumentowane w sposób klarowny i zwięzły, z oparciem o obiektywne dowody, nawet jeśli nie są one wprost wymienione na liście kontrolnej. Istotne jest, aby informacje uzyskane w trakcie rozmów były potwierdzane przez inne obiektywne źródła, takie jak obserwacje czy zapisy dokumentacyjne.

Informacje zebrane podczas audytu powinny być systematycznie dokumentowane na liście kontrolnej, obejmującej:

 • Nazwę oraz numer procedury wraz z jej wersją;
 • Zbadane obiektywne dowody;
 • Obserwacje dotyczące adekwatności implementacji poszczególnych elementów;
 • Stwierdzone niezgodności i uwagi;
 • Aktualny status niezgodności, zgodnie z ostatnim raportem audytowym;
 • Rekomendacje dotyczące udoskonalenia SZBI.

Spotkanie zamykające

Po zakończeniu wszystkich etapów procesu audytowego, audytor zwołuje spotkanie zamykające z kluczowymi członkami personelu organizacji. Celem tego spotkania jest zapewnienie kompleksowego przeglądu i dyskusji na temat wyników audytu. Podczas spotkania zamykającego, należy uwzględnić następujące elementy:

 1. Prezentacja podjętych działań naprawczych w trakcie audytu wewnętrznego, wraz z omówieniem ich skuteczności i wpływu na ogólną wydajność systemu.
 2. Szczegółowe przedstawienie wszystkich stwierdzonych niezgodności, wraz z ich charakterystyką i potencjalnymi skutkami dla organizacji.
 3. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przeprowadzonym audytem oraz wynikającymi z niego niezgodnościami, mające na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i zapewnienie jasności.
 4. Informacja o planowanej dacie dostarczenia końcowego raportu z audytu, który będzie zawierał szczegółowe rekomendacje dotyczące dalszych działań.
 5. Uzyskanie potwierdzenia od uczestników spotkania dotyczącego zrozumienia wszystkich stwierdzonych niezgodności oraz proponowanych możliwości doskonalenia, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju i ulepszania systemu.

Znaczenie tego spotkania polega na zapewnieniu przejrzystości i zrozumienia wyników audytu, a także na ustaleniu dalszych kroków, które organizacja powinna podjąć w celu ciągłego doskonalenia swojego SZBI.

Raport z audytu

Po zakończeniu procesu audytu wewnętrznego, audytor sporządza szczegółowy raport audytowy. Raport ten zawiera kompleksowy przegląd stwierdzonych niezgodności oraz wskazuje na możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), wraz z odpowiednimi rekomendacjami.

Niezgodności identyfikowane w raporcie można sklasyfikować w następujący sposób:

 1. Poważna niezgodność: Jest to znaczące odstępstwo od wymagań normy ISO 27001, które może obejmować braki w udokumentowanej informacji lub błędy w identyfikacji, ocenie i postępowaniu z ryzykiem.
 2. Drobna niezgodność: To mniejsze odstępstwo od normy, które może dotyczyć drobnych błędów technicznych lub wad, mających ograniczony wpływ na ryzyko i bezpieczeństwo informacji.
 3. Możliwości poprawy: Propozycje ulepszeń, które mogą dalej wzmacniać efektywność SZBI.
 4. Mocne strony: Aspekty przekraczające wymagania normy, które wyróżniają i wspomagają SZBI.

Równie ważne jest, aby zarówno poważne, jak i drobne niezgodności były adresowane poprzez zaplanowanie i zaimplementowanie odpowiednich działań korygujących.

Raport z audytu powinien zawierać:

 • Numer referencyjny audytu;
 • Datę przeprowadzenia audytu;
 • Nazwę audytowanego działu lub procesu;
 • Imię i nazwisko osoby/ osób audytowanych oraz audytorów;
 • Zestawienie ustaleń, obejmujące wszystkie stwierdzone niezgodności, potencjały oraz pozytywne ustalenia, wraz z rekomendacjami;
 • Odniesienie do obowiązującego systemu i norm zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Gotowy raport zostaje przekazany do pełnomocnika zarządu ds. bezpieczeństwa informacji, celem dalszej analizy i wdrożenia zaleceń.

Działania poaudytowe

Działania poaudytowe w ramach audytu wewnętrznego ISO 27001 rozpoczynają się od dokładnej analizy i przeglądu raportu audytowego przez pełnomocnika zarządu ds. bezpieczeństwa informacji, który ocenia stwierdzone niezgodności i rekomendacje. Następnie opracowywany jest szczegółowy plan działań korygujących, mający na celu rozwiązanie zaobserwowanych problemów i wzmocnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Po wdrożeniu tych działań, ich realizacja jest monitorowana, a skuteczność oceniana, aby zapewnić, że wszystkie niezgodności zostały skutecznie zaadresowane. Wszelkie wprowadzone zmiany i ulepszenia są dokładnie dokumentowane, a system jest aktualizowany, co ma na celu odzwierciedlenie wdrożonych poprawek i zabezpieczenie przed podobnymi problemami w przyszłości. Na zakończenie procesu, organizacja przeprowadza przegląd skuteczności wdrożonych działań, co może prowadzić do kolejnych cykli audytowych i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Sprawdź czy usługa jest dla Ciebie

12 + 7 =

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych będzie Rafał Dobrosielski. Podane dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności. Wraz z wysłaniem formularza oświadczasz o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz że zgadzasz się na przesyłanie na wskazany przez Ciebie adres mailowy oraz numer telefonu, informacji handlowych i marketingowych

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje audyt wewnętrzny ISO 27001?

To zależy od wielu czynników, od zakresu audytu po wielkość organizacji i liczbę lokalizacji. Złożenie zapytania poprzez formularz to najlepszy sposób, aby otrzymać wycenę dostosowaną do Twojej organizacji.

Jak długo trwa wykonanie audytu wewnętrznego ISO 27001?

To zależy od zakresu audytu oraz od tego, czy obejmuje on wiele lokalizacji lub funkcji biznesowych, które wchodzą w zakres audytu. Czas musi być również uwzględniony na zbieranie dowodów, pisanie raportu z audytu wraz ze wszelkimi ustaleniami audytowymi i niezgodnościami, które mogą zostać zidentyfikowane.

Jak długo ważny jest raport ISO 27001?

Raport z audytu ISO 27001 pozostaje ważny do czasu przeprowadzenia kolejnego audytu, który ma zostać wykonany zgodnie z rocznym planem audytów lub do momentu wystąpienia znaczących zmian danego procesu w systemie, które mogłyby wpłynąć na stan bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Jak często należy przeprowadzać audyt wewnętrzny ISO 27001?

Jeśli to Twój pierwszy audyt certyfikacyjny, będziesz musiał przeprowadzić audyt wewnętrzny całego systemu zarządzania i mieć dowód na to w postaci raportu przed audytem certyfikującym. Po tym większość audytorów certyfikacyjnych pozwala na przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania w ciągu trzyletniego okresu recertyfikacji, który będzie zarządzany zgodnie z programem audytu wewnętrznego ustalonym przez Twoją organizację (cyklicznie, raz do roku lub przy większych zmianach danego procesu, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Wymóg standardu jest taki, że organizacja określa plan audytu obejmujący okres czasu, zwykle organizacje przygotowują roczny harmonogram audytu, pokazujący, które funkcje lub obszary standardu mają być audytowane w określonym czasie. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem audytu.

Co otrzymam po zakończeniu audytu wewnętrznego ISO 27001?

Po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu ISO 27001 otrzymasz szczegółowy raport wraz z rekomendacjami. Oferujemy także pomoc w implementacji rozwiązań dla wybranych niezgodności jako osobną usługę, dostępną za dodatkową opłatą.

Jak audyt wewnętrzny może pomóc przygotować się do audytu certyfikacyjnego?

Audyty wewnętrzne są wymogiem standardu ISO27001, dokładniej klauzuli 9.2. Audytor certyfikacyjny zweryfikuje, czy przeprowadzasz audyty wewnętrzne zgodnie z harmonogramem audytu, czy dostarczasz odpowiednie dowody audytowe (raporty i wszelkie niezgodności) oraz czy program audytowy jest zarządzany. Organizacje certyfikujące sprawdzą również, czy wyniki audytów są przeglądane na spotkaniach przeglądu zarządzania, aby zidentyfikować obszary słabości lub obszary do poprawy.

Czy audyt wewnętrzny musi być zlecony na zewnątrz?

To nie jest wymóg, jednak wymagane jest, aby audytor wewnętrzny był niezależny od systemu zarządzania. Oznacza to, że jeśli pracowałeś nad wdrażaniem całego lub części systemu zarządzania, nie możesz audytować swojej własnej pracy. Dlatego wiele organizacji uznaje za łatwiejsze zlecić to na zewnątrz, aby zapewnić zgodność.

Czy audytor wewnętrzny musi mieć kwalifikacje?

To również nie jest wymóg, jednak im większe doświadczenie i wiedza posiada Twój audytor wewnętrzny, tym lepszy będzie audyt wewnętrzny. Od wiedzy, co szukać, jakie pytania zadawać działom, po zapewnienie kompleksowego audytu, który będzie odpowiadał audytorom certyfikacyjnym, aby nie było niemiłych niespodzianek na audycie certyfikacyjnym.

Czy oprócz audytu wewnętrznego, są inne niezbędne kroki do podjęcia w procesie uzyskiwania certyfikacji ISO 27001, by zapewnić pełną zgodność?

Norma ISO 27001 zawiera szereg wymogów, które należy spełnić. Audyt wewnętrzny nie jest jednorazową czynnością. Musi być przeprowadzony przed audytem certyfikacyjnym ISO 27001, aby stwierdzić, czy organizacja jest gotowa na audyt, a także po udanej certyfikacji (ale przed audytem recertyfikacyjnym), aby ocenić, czy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji nadal spełnia standard ISO 27001.

Jaki jest zakres audytu wewnętrznego ISO 27001?

Zakres audytu wewnętrznego ISO 27001 może obejmować cały ISMS lub wybrane procesy w zależności od potrzeb organizacyjnych, złożoności i poziomów zgodności.

O normie ISO 27001 możesz poczytać
w poniższych artykułach

Czym jest Vulnerability Management?

Czym jest Vulnerability Management?

Wstęp – definicje Vulnerability Management i podatności Vulnerability Management tłumaczy się na język polski jako Zarządzanie podatnościami. Aby zrozumieć, czym jest owe zarządzanie podatnościami, należy najpierw zdefiniować samą podatność. Według jednej z definicji: Podatność to wada, która może...

Podsumowanie 2023

Podsumowanie 2023

Wstęp No i mamy kolejne podsumowanie. W tym roku ledwo powstało. Miałem już odpuścić, bo minęła połowa stycznia, ale żonka mi powiedziała, że jak się wyrobię do końca stycznia, to jeszcze powinienem wypuścić. To i wypuszczam ;). W sumie mi też daje to informacje, jaki progres robię, więc tym...